Produktionstest

På Mikrodust är vi experter på att bygga testfixturer och system för produktionstest. Vi har utvecklat en omfattande plattform bestående av mekanik, elektronik, mjukvara och verktyg för att accelerera utvecklingen av system för produktionstest. Plattformen är välbeprövad i många olika projekt, för olika kunder, hos olika elektronikfabriker (EMSer). Vi är särskilt duktiga på att testa radiobaserade produkter och annan strömsnål elektronisk utrustning. 

Vi hjälper gärna till att ta fram lösningar för test av dina produkter. Nyckelordet i vår verksamhet är affärsnytta och vi ser till att du som kund får en snabbare, säkrare och mer kostnadseffektiv testprocess av din produkt. Att använda oss minskar ert personalbehov för utveckling, samt ökar kvalitén på det som testas. Ledtiderna i era projekt kortas, då utvecklingen av ert testsystem går mycket snabbare tack vare vår beprövade plattform och effektiva utvecklingsmiljö. 

Nedan berättar vi översiktligt om de olika delarna i vår testplattform för att ge känsla för vårt erbjudande. I testfixturportföljen visar vi några av alla de testfixturer som vi har byggt. Är du intresserad? Tveka inte att kontakta oss!

Bilden nedan visar testplattformens olika delar:

Testfixturer från Ingun

Själva lådan och mekaniken i våra testfixturer levereras av Ingun som erbjuder en familj av fixturer beroende på behov. 

Vi köper den modell som bäst passar projektets behov och anpassar sedan en kassett med testnålar till produkten som ska testas. Testnålarnas placering beror givetvis på testpunkternas placering i produkten. Här kan vi hjälpa till i ett tidigt skede att planera vad som ska testas, så att produkten har rätt testpunkter och att de är placerade på ett optimalt sätt, helt enkelt att se till att produkten är designad för testbarhet.

Styr och signalkort

För att kunna testa en produkt behöver man styra produkten och mäta olika aspekter av den. Vi har utvecklat standardiserade styr och signalkort (Control Board & I/O Board) som vi använder när vi bygger testfixturer. 

Med dessa kort kan vi strömsätta produkten som ska testas (DUT), mäta strömförbrukning, programmera produkten, styra ingångar och mäta utgångar på produkten, testa/kalibrera radiofrekvens och effekt, testa lysdioder etc. Ibland räcker inte det standardiserade signalkortet till, t.ex. vid paneltest med många testpunkter, och då skräddarsyr vi signalkort som passar produkten. Vi säljer våra standardiserade styr och signalkort som fristående komponenter, läs mer på produktsidan.

Mikrodust Production System (MPS)

Mikrodust Production System (MPS) är ett bibliotek med standardiserad funktioner för styrning och mätning. Vidare erbjuds en familj av flash-programmerare som stöder olika gränssnitt, såsom JTAG och SWD, och olika CPUer såsom ARM, ARM Cortex M3/M4, 8051 etc. Med MPS bygger man snabbt en testsekvens för sin produkt genom att utgå från färdiga exempel. Biblioteket erbjuder bland annat funktioner för att:

 • Strömsätta DUTen och samtidigt mäta inkopplingsströmmen för att snabbt avbryta vid kortslutning
 • Programmera DUTen
 • Mäta ström, från uA och uppåt
 • Mäta digitala och analoga utgångar
 • Injicera nivåer till digitala och analoga ingångar
 • Mäta DUTens radiofrekvens och uteffekt, vilket typiskt används för kalibrering och verifiering
 • Injicera en radiosignal till DUTen för att testa DUTens radiomottagare
 • Mäta ljud och ljus
 • Etc

TestStand

Vi använder TestStand från National Instruments för att bygga och exekvera testsekvenser. Bilden nedan visar TestStand utvecklingsmiljö.

TestStand är en mjukvara för styrning av tester som hjälper ingenjörer att bygga och driftsätta automatiserade testsystem snabbare. TestStand erbjuder en färdig testsekvensmotor, flexibel resultatrapportering, schemaläggare för parallell test etc. Vi använder TestStand för att:

 • Implementera testsekvenser. Varje teststeg i sekvensen anropar typiskt en funktion i MPS.
 • Jämföra mätresultat mot gränser som specificeras i TestStand
 • Logga testresultat i en databas
 • Schemalägga parallella tester
 • Etc

Mikrotest Production

Mikrotest Production är testfixturens grafiska gränssnitt som testoperatören använder för att styra fixturen, se bilden nedan.

Mikrotest Production erbjuder ett mycket enkelt gränssnitt som vägleder operatören i varje steg av produkttestningen. Kravet är att informationen ska vara mycket enkel och tydlig, t.ex. ska det tydligt framgå vad som testas och hur lång testen har kommit, och när testen är avslutad om produkten passerar testen eller inte. Verktyget erbjuder tre vyer:

 • Test - visar instruktioner och status för testförloppet
 • Analyze - visar testrapport för vald test
 • History - visar testhistoriken

Datainsamling

All data som produceras under produktionstesten sparas i en MySQL databas. Databasen kan läggas lokalt på datorn som styr testfixturen eller på en separat server, beroende på kravbilden. Vanligtvis väljer man en separat server eftersom en EMS ofta har flera testfixturer som delar samma server; dessutom delas ofta testdata mellan testfixturer som testar samma produkttyp.

Testdata har ett stort värde och används av ett antal olika intressenter. Testoperatören kan få direkt feedback på olika feltyper som inträffar frekvent. Reparationsavdelningen kan generera felrapporter för de enheter som ska repareras. Kvalitetsavdelningen kan generera yield, pareto och histogram-rapporter för att trimma produktionen. Vidare kan data samköras med data från fältet för att se om problem på fältet kan förklaras med produktionsproblem.

Mikrotest Analyzer

Mikrotest Analyzer är ett verktyg som används för produktionsuppföljning, se bilden nedan.

Mikrotest Analyzer används t.ex. av reparationsavdelningen för att plocka ut testrapporter för enheter som ska repareras och kvalitetsavdelningen för att följa upp och trimma produktionskvalitet. Verktyget erbjuder bland annat följande funktioner:

 • Yield-rapporter som visar yeild för valt tidsintervall och period
 • Pareto-rapport som visar fel sorterade på frekvens
 • Histogram-rapport för alla tester för att undersöka utfall kontra gränser för olika testfall
 • Gauge R&R rapport
 • Testrapport för given enhet
 • Lista alla enheter som har haft givet fel
 • Etc